POLISI PRIVASI

Sila baca Dasar Privasi ini dengan teliti. Dasar Privasi ini hanya akan terpakai jika anda menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan Charles Monat, atau jika anda bermanfaat daripada perkhidmatan-perkhidmatan tersebut secara tidak langsung dan jika anda melawat laman web kami. Dasar Privasi ini akan melibatkan data peribadi yang disimpan atau dikawal oleh Charles Monat.

Dasar Privasi ini menjelaskan cara Charles Monat mengendalikan maklumat peribadi mengenai anda yang dikumpulkan oleh Charles Monat dalam pembekalan perkhidmatan-perkhidmatan Charles Monat. Dasar ini juga menerangkan hak-hak anda dari segi undang-undang mengenai maklumat peribadi anda yang dikendalikan oleh Charles Monat. Dasar ini terpakai bersama denganiaplikasikan sempena sebarang notis-notis, klausa-klausa kontrak dan klausa-klausa persetujuan lain yang terpakai berkenann dengan pengumpulan, penggunaan dan penzahiran data peribadi anda oleh Charles Monat, jika ada.

Charles Monat mungkin perlu mengubahsuai Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa selaras dengan perubahan undang-undang atau perubahan dalam operasi perniagaannya. Anda boleh mendapat versi terkini Dasar Privasi Charles Monat di laman web Charles Monat (www.monat.com/privacy). Anda boleh mengesan jika terdapat sebarang pengubahsuaian dengan merujuk kepada tarikh terkini Dasar Privasi ini. Jika persetujuan anda bagi sebarang perubahan diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan, Charles Monat akan memaklumkan anda tentang perubahan tersebut dan menantikan persetujuan anda.

Dasar Privasi ini telah dikemaskini pada Julai 2018.

 1. Siapakah yang bertanggungjawab atas maklumat peribadi saya di Charles Monat?

Charles Monat merupakan satu daripada broker insurans hayat yang paling dipercayai yang membekalkan perkhidmatan-perkhidmatan nasihat dan broker yang disesuaikan kepada setiap individu. Syarikat Charles Monat  yang bertanggungjawab atas pengendalian maklumat peribadi anda berkaitan dengan pembekalan perkhidmatan oleh Charles Monat akan bergantung kepada lokasi geografi, dan termasuk:
 

 • Charles Monat Associates AG, Bleicherweg 10, 8002 Zürich, Switzerland (No. CHE-469.487.855), bagi perkhidmatan-perkhidmatan yang dibekalkan oleh Charles Monat di dalam atau dari Switzerland;

 • Charles Monat Associates Limited, 12/F St. George's Building, 2 Ice House Street, Hong Kong (BR No. 06596473) bagi perkhidmatan-perkhidmatan yang dibekalkan oleh Charles Monat di dalam atau dari Hong Kong;

 • Charles Monat Associates Pte Ltd, 63 Chulia Street, #09-01 OCBC Centre East, Singapore 049514 (UEN 200405282G) bagi perkhidmatan-perkhidmatan yang dibekalkan oleh Charles Monat di dalam atau dari Singapore;

 • Charles Monat Associates AG, Landstrasse 123, 9495 Triesen, Liechtenstein (Reg. NO. FL- 0002.511.251-6) bagi perkhidmatan-perkhidmatan yang dibekalkan oleh Charles Monat di dalam atau dari Liechtenstein;

 • Charles Monat Associates LLC, 600 Brickell Avenue, 15th Floor, PMB 15 Miami, Florida 33131, USA jika perkhidmatan-perkhidmatan dibekalkan oleh Charles Monat di dalam atau dari USA; atau

 • Charles Monat Associates Sendirian Berhad, Colony @ KL Sentral, Pejabat 18, Unit 37-02 (Sayap TImur), Tingkat 37 Q Sentral, No 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Malaysia (Nombor Syarikat: LL15206) berkenaan dengan perkhidmatan yang diberikan oleh Charles Monat di dalam atau dari Malaysia; atau bagi perkhidmatan-perkhidmatan yang dibekalkan oleh Charles Monat dalam atau dari Malaysia.

 • Charles Monat Associates Limited, Unit GV-00-04-03-BC-01-0, Tingkat 3,  4, Pusat Kewangan Antarabangsa Dubai, Dubai, Peti Surat 113355, Emiriah Arab Bersatu (DIFC Nombor Berdaftar: 3197), berkenaan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh Charles Monat di atau dari Pusat Kewangan Antarabangsa Dubai.

   2. Bagaimanakah Charles Monat mendapat maklumat peribadi saya?

Melainkan anda menghubungi Charles Monat secara langsung, maklumat peribadi anda seperti nama dan  cara menghubungi anda telah diberi kepada Charles Monat oleh pihak-pihak ketiga yang telah mendapat persetujuan anda bagi pemberian maklumat peribadi asas anda kepada Charles Monat dan telah merujukkan anda kepada Charles Monat (sebagai contoh bank anda atau penasihat kewangan anda).

Selepas itu, Charles Monat akan mengumpul maklumat peribadi tambahan secara langsung daripada anda, dan juga daripada pihak-pihak lain yang telah mendapat persetujuan anda, seperti doktor yang menjalankan pemeriksaan kesihatan anda, agensi pelaporan kredit, senarai daftar and pangkalan data yang umum, bank anda, majikan anda, dan sebagainya.

Charles Monat mungkin juga akan mengumpul maklumat peribadi melalui laman web Charles Monat (www.monat.com) . Dalam hal ini, kami merujuk kepada Dasar Cookie kami yang berasingan.

Charles Monat juga boleh mengumpul, menggunakan dan menzahirkan data peribadi tanpa persetujuan jika dibenarkan atau diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan (seperti apabila pemprosesan data peribadi anda diperlukan bagi pelaksanaan kontrak).

Anda tidak diwajibkan untuk memberikan semua maklumat peribadi yang dimintakan oleh Charles Monat tetapi jika anda enggan memberikan maklumat peribadi anda, keengganan anda mungkin akan mengehadkan insurans yang Charles Monat dapat membekalkan melalui perkhidmatan-perkhidmatan Charles Monat, atau sebaliknya, menjejaskan kemampuan Charles Monat untuk membekalkan perkhidmatan-perkhidmatannya secara memuaskan dan tepat pada masanya.

   3. Apakah maklumat peribadi tentang saya yang dikumpulkan oleh Charles Monat?

Charles Monat mengumpul maklumat peribadi mengenai anda yang diperlukan untuk membekalkan perkhidmatan-perkhidmatan yang anda mintakan, atau perkhidmatan-perkhidmatan yang anda tidak mintakan tetapi akan diaturkan bagi manfaat anda atas permintaan anda. Sifat tertentu dan jumlah maklumat  yang dikumpulkan bergantung kepada keadaan-keadaan peribadi anda, namun akan biasanya merangkumi kategori maklumat peribadi yang berikut: 

 • Jantina anda, tarikh/tempat kelahiran, status perkahwinan, kewarganegaraan, negara kediaman, komposisi keluarga, tanggungan-tanggungan, pekerjaan, hobi-hobi, tabiat-tabiat dan maklumat demografi lain yang serupa. 
   

 • Pengecam-pengecam anda seperti nombor-nombor akaun bank, nombor keselamatan sekuriti, nombor passport, dan sebagainya. 
   

 • Maklumat tentang perihal kewangan anda seperti butiran-butiran pendapatan, aset-aset, pelaburan -pelaburan, hutang-hutang, kelayakan kredit, insurans-insurans yang sedia ada, dan sebagainya. 
   

 • Maklumat mengenai keadaan fizikal atau mental anda, termasuk sejarah perubatan anda. 
   

 • Maklumat lain yang Charles Monat perlu memperoleh atau menyemak bagi sebab undang-undang atau peraturan atau yang Charles Monat perlu memperoleh untuk membolehkan pembekalan sebut harga oleh penanggung-penanggung insurans kepada anda (yang mungkin merangkumi maklumat peribadi yang bersifat sensitif seperti sebarang rekod-rekod jenayah)
   

Charles Monat akan mengikut proses-proses yang sewajarnya dan berusaha secara munasabah untuk merekodkan, dengan tepat, data peribadi yang anda berikan atau yang diberikan oleh pihak lain yang bertindak bagi pihak anda secara sah. Secara umumnya, Charles Monat bergantung kepada data peribadi yang anda berikan (atau yang diberikan oleh wakil anda yang sah). Demi memastikan data peribadi anda ialah data yang terkini, lengkap dan tepat, sila memaklumkan syarikat Charles Monat yang berkenaan jika terdapat sebarang perubahan-perubahan data peribadi anda (seperti jika anda mendapat alamat emel atau nombor telefon yang baru) dengan menghubungi kami melalui maklumat hubungan kami yang diberikan di bawah secara lengkap, boleh dibaca dan tepat pada masa.

   4. Mengapakah Charles Monat mengumpul maklumat peribadi saya? 

Charles Monat mengumpul, memproses, mengubahsuai, menyimpan dan menzahirkan maklumat peribadi anda terutamanya untuk membekalkan perkhidmatan-perkhidmatan yang anda mintakan, atau perkhidmatan-perkhidmatan yang anda tidak mintakan scara peribadi tetapi yang akan diaturkanuntuk manfaat anda atas arahan anda.


Tujuan-tujuan lain Charles Monat mengumpul, memproses, dan menyimpan maklumat peribadi anda adalah seperti yang berikut: 

 • Mematuhi kewajipan-kewajipan undang-undang dan pengawalseliaan yang dikenakan ke atas Charles Monat berkaitan dengan perkhidmatan-perkhidmatan yang dibekalkan oleh Charles Monat (seperti peraturan Pencegahan Pnegubahan Wang Haram dan keperluan-keperluan due diligence yang lain). 
   

 • Memperbaik atau memajukan perkhidmatan-perkhidmatan yang dibekalkan oleh Charles Monat termasuk penggunaan laman web kami. 
   

 • Membolehkan kami menilai keperluan anda, membolehkan penanggung-penanggung insurans untuk memberikan sebut harga dan menguruskan polisi-polisi insurans selaras dengan keperluan-keperluan anda (termasuk penilaian profil dan portfolio anda dari semasa ke semasa, nasihat khusus dan pengendalian sebarang tuntutan yang mungkin dibuat berdasarkan polisi insurans).
   

 • Membolehkan pihak-pihak ketiga yang lain yang terlibat dalam perkhidmatan-perkhidmatan yang dibekalkan oleh Charles Monat atau yang membekalkan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang menambahkan perkhidmatan-perkhidmatan yang dibekalkan oleh Charles Monat (sebagai contoh pihak-pihak perantara, pengamal-pengamal perubatan, pembekal-pembekal kewangan premium, pembekal-pembekal sokongan IT, dan sebagainya.) untuk melaksanakan tugas-tugas mereka yang berkenaan.

Tambahan itu, Charles Monat juga boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk menjana statistik yang agregat dan tidak dapat mengenal pasti subjek data untuk menganalisasikan, sebagai contoh, trend pasaran bagi produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan yang berkaitan dengan insurans. Hasil analisis tersebut akan digunakan untuk memperbaik produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh Charles Monat, dan juga mungkin dikongsi dengan pihak-pihak ketiga. Namun begitu, sebarang maklumat peribadi spesifik mengenai anda atau sebarang maklumat yang dapat mengenal pasti anda tidak akan termasuk dalam analisis tersebut dalam apa-apa keadaan. 

Tujuan-tujuan yang disenaraikan dalam klausa-klausa di atas akan terus terpakai walaupun dalam perihal di mana hubungan anda dengan Charles Monat telah ditamatkan atau diubahkan dalam apa-apa cara dalam tempoh yang munasabah sesudah itu (termasuk, jika terpakai, satu tempoh yang membolehkan kami menguatkuasakan hak-hak kami berdasarkan sebarang kontrak dengan anda).

Charles Monat tidak akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk sebarang tujuan lain melainkan tujuan-tujuan yang telah dijelaskan di atas tanpa persetujuan anda yang bertulis sebelum penggunaan tersebut (kecuali jika dibenarkan atau diberi kuasa oleh undang-undang). 

   5. Adakah Charles Monat berkongsi maklumat peribadi saya dengan pihak-pihak ketiga? 

Charles Monat boleh berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak-pihak ketiga yang berikut:
 

 • Ahli-ahli kumpulan syarikat Charles Monat yang lain yang terlibat dalam pembekalan perkhidmatan-perkhidmatan oleh Charles Monat secara langsung atau tidak langsung, termasuk ahli-ahli yang menyokong sistem-sistem IT dan proses-proses operasi yang menjadi dasar perkhidmatan yang dibekalkan oleh Charles Monat. Sila dimaklumkan bahawa demi tujuan memberikan anda perkhidmatan yang lancar, pejabat-pejabat Charles Monat yang berbeza akan mengaksesi maklumat peribadi anda tanpa mengira negara yang anda menggunakan perkhidmatan Charles Monat dalam, tetapi jika anda menggunakan perkhidmatan Charles Monat di Switzerland , pejabat Charles Monat di Miami tidak akan mengaksesi maklumat peribadi anda kecuali jika anda ingin diberikan perkhidmatan oleh pejabat Charles Monat di Miami dan telah mengarah kami berbuat demikian. 
   

 • Pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan Charles Monat, tetapi masih berinteraksi dengan Charles Monat bagi memperlancar perkhidmatan-perkhidmatan yang dibekalkan oleh Charles Monat atau membekalkan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang menambahkan perkhidmatan-perkhidmatan yang dibekalkan oleh Charles Monat, seperti penganggung-penanggung insurans, pembekal-pembekal IT, perantara-perantara, pengamal-pengamal perubatan, pihak-pihak ketiga  (sebagai contoh bank) yang telah merujukkan anda kepada Charles Monat, pembekal kewangan premium (yang mungkin berbeza dari bank anda), pihak-pihak yang membekalkan perkhidmatan sokongan kepada Charles Monat dan penasihat-penasihat profesional anda.  
   

 • Pihak-pihak yang Charles Monat perlu berkongsi maklumat peribadi anda dengan oleh sebab undang-undang dan pengawalseliaan, termasuk agensi-agensi kerajaan, badan-badan pengawalseliaan dan penguatkuasa undang-undang, pihak-pihak penguatkuasa cukai dan kewangan, dan pengendali-pengendali pangkalan data penipuan. Sila dimaklumkan bahawa Charles Monat mungkin dilarang memaklumkan anda tentang pendedahan maklumat peribadi anda kepada atau permintaan maklumat peribadi anda oleh pihak-pihak ketiga tersebut jika diwajibkan oleh undang-undang untuk berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak-pihak tersebut. Khususnya, sila dimaklumkan jika anda merupakan warganegara US atau pemastautin US, Charles Monat dan/atau penanggung insurans anda mungkin diperlukan untuk berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak berkuasa US selaras dengan US Foreign Account Tax Compliance Act.

Dalam segala kes-kes yang lain, Charles Monat tidak akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak-pihak ketiga tanpa kebenaran anda yang bertulis sebelum itu dan jika sebarang pihak ketiga meminta akses kepada maklumat peribadi anda, Charles Monat tidak akan mematuhi permintaan tersebut tanpa kebenaran anda yang bertulis sebelum itu, kecuali jika Charles Monat diperlukan oleh undang-undang untuk berbuat demikian (sebagai contoh diwajibkan oleh perintak mahkamah).

Jika Charles Monat terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau penjualan semua atau sesetengah asetnya, data peribadi anda mungkin akan dipindah kepada pihak atau entity yang memeroleh dan anda akan dimaklumkan melalui emel dan/atau notis yang nyata dalam laman web kami tentang sebarang perubahan dalam pemilikan atau penggunaan data peribadi anda, serta sebarang pilihan-pilihan yang anda mungkin mempunyai mengenai data peribadi anda. 

Sebilangan pihak-pihak ketiga tersebut mungkin terletak di luar negara di mana syarikat Charles Monat yang berkenaan ditubuhkan (sila merujuk ke bawah).

   6. Adakah Charles Monat memindahkan maklumat peribadi saya ke luar negara? 

Lantaran sifat antarabangsa perkhidmatan-perkhidmatan yang dibekalkan oleh Charles Monat dan cara Charles Monat beroperasi, Charles Monat perlu memindahkan maklumat peribadi anda merentasi sempadan-sempadan antarabangsa ke destinasi yang mempunyai undang-undang yang mentadbir perlindungan maklumat peribadi anda yang mungkn berbeza daripada undang-undang yang terpakai dalam negara kediaman anda atau negara yang mana maklumat peribadi anda dikumpul. Secara khususnya, maklumat peribadi anda mungkin dipindahkan atau diaksesi merentasi sempadan-sempadan antarabangsa oleh Charles Monat seperti berikut: 
 

 • Jika anda menggunakan perkhidmatan Charles Monat di luar Switzerland, Charles Monat akan membekalkan perkhidmatan  kepada anda dari pejabat mereka di Malaysia, Hong Kong, Singapore, Miami, Liechtenstein dan Zurich, sepertimana yang sesuai, dengan menggunakan sistem-sistem IT yang dihoskan dan disenggarakan oleh syarikat-syarikat Charles Monat di Hong Kong dan Singapore. Maklumat peribadi anda yang disimpan dalam sistem-sistem IT Charles Monat akan dapat diakses oleh pembekal perkhidmatan luaran di Singapore (yang menyokong penyenggaraan sistem-sistem IT Charles Monat). Oleh demikian, maklumat peribadi anda mungkin: (a) dipindahkan ke Hong Kong, Singapore, Switzerland, Liechtenstein dan USA; dan (b) diakses dari Singapore.
   

 • Jika anda menggunakan perkhidmatan Charles Monat di Switzerland, Charles Monat akan membekalkan perkhidmatan kepada anda dari pejabat-pejabat di Hong Kong, Singapore, dan Zurich, sepertimana yang sesuai, dengan menggunakan sistem-sistem IT yang dihoskan dan disenggarakan oleh syarikat-syarikat Charles Monat di Hong Kong dan Singapore. Maklumat peribadi anda yang disimpan dalam sistem-sistem IT Charles Monat akan dapat diakses oleh pembekal perkhidmatan luaran di Singapore (yang menyokong penyenggaraan sistem-sistem IT Charles Monat). Oleh demikian, maklumat peribadi anda mungkin: (a) dipindahkan ke Hong Kong, Singapore dan Switzerland; dan (b) diakses dari Singapore. Sila dimaklumkan bahawa anda mempunyai pilihan untuk menerima perkhidmatan-perkhidmatan anda dari pejabat Charles Monat di Miami, tetapi kecuali anda membuat permintaan khusus, Charles Monat tidak akan melibatkan pejabatnya di Miami untuk membekalkan perkhidmatan-perkhidmatannya kepada anda (hal ini akan mengakibatkan maklumat peribadi anda dipindahkan ke USA).
   

 • Tidak kira negara mana yang anda menggunakan perkhidmatan Charles Monat, Charles Monat mungkin perlu berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak-pihak selain daripada syarikat-syarikat Charles Monat yang lain yang terletak di luar negara. Biasanya, situasi ini melibatkan penanggung-penanggung insurans yang beroperasi secara antarabangsa yang dihubungi oleh Charles Monat untuk mengatur insurans anda. Lokasi penganggung insurans tersebut akan berlainan bergantung kepada pasaran-pasaran khusus dan penanggung-penanggung insurans yang dilantikkan. Sila dimaklumkan bahawa jika anda ingin memperoleh polisi yang dikeluarkan oleh penanggung insurans yang diasaskan di US, maklumat peribadi anda perlu dipindahkan ke USA tanpa mengira negara di mana anda telah melantik Charles Monat.


Setiap kali Charles Monat memindahkan maklumat peribadi anda merentasi sempadan-sempadan antarabangsa, langkah-langkah dan perlindungan yang sesuai dalam kawalan Charles Monat akan diambil untuk memastikan pemindahan tersebut mematuhi keperluan undang-undang yang berkenaan.

   7. Adakah maklumat peribadi saya selamat? 

Charles Monat mengambil berat tentang keselamatan maklumat. Kerahsiaan dan kesulitan maklumat peribadi anda di bawah kawalan Charles Monat akan dilindungi mengikut piawaian yang ketat yang ditetapkan oleh rangka kerja keselamatan maklumat yang terpakai kepada semua ahli-ahli syarikat Charles Monat dan dikuatkuasakan oleh pasukan pakar yang berpengalaman yang berdedikasi. Penyulitan, anti-malware, firewall, sekatan akses kepada fail-fail / premis-premis / sistem-sistem IT, sistem sandaran / pemulihan bencana, pemilihan kakitangan yang teliti serta pembekal-pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang berkaitan, dasar-dasar dalaman, proses-proses dan prosedur-prosedur untuk menyekat akses kepada sistem-sistem dan data peribadi yang berasaskan dasar perlu-ketahui dan langkah-langkah teknikal dan organisasi lain yang sesuai akan digunakan untuk mencegah dan mengesan akses, kehilangan, pengumpulan, penyalinan, pengubahsuaian, penzahiran atau kejadian lain yang tidak dikuatkuasakan atau tidak sengaja yang mungkin menjejaskan maklumat peribadi anda, tidak kira sama ada data peribadi anda disimpan secara fizikal atau elektronik

Walau bagaimanapun, anda harus sedar bahawa tiada kaedah penghantaran melalui internet atau kaedah penyimpanan elektronik adalah benar-benar selamat. Walaupun keselamatan tidak dapat dijamin, Charles Monat berusaha untuk melindungi keselamatan maklumat anda dan sentiasa mengkaji semula dan memperbaik langkah-langkah keselamatan maklumat kami.

   8. Penyimpanan maklumat peribadi saya

Charles Monat tidak akan menyimpan dokumen-dokumen yang mengandungi data peribadi atau akan menghapuskan cara-cara data peribadi tersebut boleh dikaitkan dengan individu-individu tertentu sebaik sahaja Charles Monat boleh mengandaikan, secara munasabah, bahawa (a) tujuan data peribadi dikumpulkan tidak lagi memerlukan penyimpanan data peribadi; dan (b) penyimpanan tidak lagi diperlukan untuk tujuan-tujuan undang-undang atau perniagaan bergantung kepada undang-undang yang terpakai.

   9. Hak-hak anda

A. Hak akses, hak untuk pembetulan dan hak untuk memadam
 

Anda mempunyai hak untuk mengakses maklumat peribadi anda yang dipegang oleh Charles Monat, dan meminta Charles Monat untuk membetulkan di mana ia tidak tepat atau ketinggalan zaman atau memadamkan maklumat peribadi anda dalam hal-hal yang tidak ada batasan undang-undang lain.

Perhatikan bahawa Charles Monat mungkin tidak dikehendaki memberi anda akses atau membetulkan atau memadam data peribadi anda mengikut undang-undang yang berkenaan. Jika Charles Monat tidak dapat memberikan anda sebarang data peribadi atau membuat pembetulan atau penghapusan yang diminta oleh anda, Charles Monat pada umumnya akan memaklumkan kepada anda tentang sebab-sebab mengapa ia tidak dapat berbuat demikian (kecuali di mana ia tidak dikehendaki berbuat demikian di bawah undang-undang yang berkenaan).

Sila ambil perhatian bahawa bergantung kepada permintaan yang sedang dibuat, Charles Monat hanya perlu memberi anda akses kepada data peribadi yang terkandung dalam dokumen yang diminta, dan bukan kepada keseluruhan dokumen itu sendiri.

B. Penarikan balik persetujuan

Anda boleh pada bila-bila masa menarik balik apa-apa persetujuan yang diberikan atau disifatkan telah diberikan berkenaan dengan pengumpulan, penggunaan atau pendedahan oleh Charles Monat. Penarikan balik persetujuan tidak akan menjejaskan undang-undang pemprosesan berdasarkan persetujuan sebelum pengeluarannya.

Charles Monat akan memaklumkan kepada anda tentang akibat-akibat yang berkaitan dengannya, termasuk apa-apa akibat undang-undang yang boleh menjejaskan hak dan liabiliti anda kepada Charles Monat.

Sila ambil perhatian bahawa menarik balik persetujuan tidak menjejaskan hak kami untuk terus mengumpul, menggunakan dan mendedahkan data peribadi di mana koleksi, penggunaan dan pendedahan itu dibenarkan atau dikehendaki di bawah undang-undang yang terpakai.

C. Hak untuk menghadkan pemprosesan

Anda mempunyai hak untuk mendapatkan dari pembatasan Charles Monat pemprosesan berikutan undang-undang yang diguna contohnya. sementara aduan diselesaikan.

D. Hak untuk membantah

Anda mempunyai hak untuk membantah pada bila-bila masa untuk memproses data peribadi anda selaras dengan undang-undang yang berkenaan. Charles Monat tidak akan memproses data peribadi anda melainkan jika ia mempunyai alasan yang sah untuk berbuat demikian mengikut undang-undang yang terpakai.

 

E. Kemudahalihan data

 

Anda mempunyai hak untuk mendapatkan data peribadi anda yang dihantar kepada anda atau pengawal data lain dalam format yang mudah dibaca mesin yang biasa digunakan.

   10. Siapakah yang saya boleh menghubungi tentang maklumat peribadi saya di Charles Monat?

Jika anda ingin melaksanakan hak-hak anda, atau jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan mengenai cara maklumat peribadi anda dikendalikan oleh Charles Monat, sila menghubungi Pakar Runding Utama anda dengan segera.

Anda juga boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data yang diperuntukkan untuk Charles Monat mengenai sebarang soalan, kebimbangan, atau aduan yang mungkin anda ada tentang cara maklumat peribadi anda dikendalikan oleh Charles Monat. Jika anda ingin berbuat demikian, sila menghubungi:

 • Jika anda melantik Charles Monat di Switzerland
  Pegawai Pematuhan, Charles Monat Associates AG 
  Bleicherweg 10
  8002 Zürich Switzerland
  Tel: +41 562 0380
  Emel: dataprotectionCH@monat.com

   

 • Jika anda melantik Charles Monat di Hong Kong
  Pegawai Pematuhan, Charles Monat Associates Ltd
  12/F, St. George’s Building, 2 Ice House Street, Hong Kong 
  Tel: +852 2524 8176
  Emel: dataprotectionHK@monat.com

   

 • Jika anda melantik Charles Monat di Singapore
  Pegawai Pematuhan, Charles Monat Associates Pte Ltd
  63 Chulia Street, #09-01 OCBC Centre East, Singapore 049514
  Tel: +65 6512 9888
  Emel: dataprotectionSG@monat.com

   

 • Jika anda melantik Charles Monat di Liechtenstein
  Pegawai Pematuhan, Charles Monat Associates AG
  Landstrasse 123, 9495 Triesen, Liechtenstein
  Tel: + 423 399 03 70
  Emel: dataprotectionLI@monat.com

   

 • Jika anda melantik Charles Monat di USA
  Pegawai Pematuhan, Charles Monat Associates LLC
  600 Brickell Avenue, 15th Floor, PMB 15 Miami, Florida 33131, USA
  Tel: +1 (305) 308 4862
  Emel: dataprotectionUS@monat.com

   

 • Jika anda melantik Charles Monat di Malaysia
  Pegawai Pematuhan, Charles Monat Associates Limited
  Colony @ KL Sentral, Pejabat 18, Unit 37-02 (Wing Timur), 
  Tingkat 37 Q Sentral, No 2A, Jalan Stesen Sentral 2,
  Kuala Lumpur Sentral, 50470 Malaysia
  Tel: +603 2778 6700
  Emel: dataprotectionMY@monat.com

   

 • Jika anda melantik Charles Monat di Dubai
  Pegawai Pematuhan, Charles Monat Associates Limited
  Unit GV-00-04-03-BC-01-0, Tingkat 3, Bangunan Bangunan Pintu 4, 
  Pusat Kewangan Antarabangsa Dubai, Dubai, Peti surat 113355, Emiriah Arab Bersatu
  Tel: +971 4401 9130
  Emel: dataprotectionAE@monat.com

Charles Monat © 2019 Hak Cipta Terpelihara